Prace rozwojowe – Poddziałanie 3.2.1 POIR „Badania na rynek”

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój Badania na rynek 3 powodów by pamiętać o Pradze, przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych wydatków ponoszonych między innymi na prace rozwojowe.

Co można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych?

W ramach kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na pokrycie wydatków związanych z pracami rozwojowymi, zakwalifikowane mogą być koszty:

  • wynagrodzenia, łącznie z pozapłacowymi kosztami pracy osób, które zostały zatrudnione przy realizacji projektu, jednak w takiej części, w jakiej wynagrodzenia te były bezpośrednio powiązane z realizacją tego projektu. Do kosztów tych zaliczane są również składki, które ponosi się na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (więcej);
  • badań wykonanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych, bądź też użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji,
  • usług doradczych i usług równorzędnych, wykorzystywanych jednak wyłącznie na potrzeby związane z realizacją danego projektu,
  • operacyjne do których zaliczane są między innymi koszty ponoszone na zakup środków eksploatacyjnych, materiałów i pozostałych artykułów, bezpośrednio związanych z realizacją tegoż projektu.

 

Autor zdjęcia: MorseInteractive